tiszatáj | 2022. augusztus 25.

Tudományterületek színes kavalkádja

MEGJELENT A TANULMÁNYOK 2022/1. SZÁMA

Az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom tanszékének tudományos folyóirata évente két alkalommal jelenik meg Tanulmányok címmel, Újvidéken. Jelen számának főszerkesztője Dr. Bence Erika egyetemi tanár, recenzesei számos egyetem oktatói közül kerültek felkérésre. 

Tartalmát és szerzői gárdáját is a sokszínűség jellemzi. A függetlenek mellett kolozsvári, budapesti, újvidéki, római, egri, pécsi egyetemeken oktató kutatók munkáit olvashatjuk magyar nyelven szerb és angol összefoglalókkal, illetve egy tanulmány angol nyelvű. Rovatainak elnevezései is ezt a pozitív tarkaságot tükrözik: Női irodalmi hagyomány Erdélyben; Irodalom, irodalmi fordítás,névkutatás; Alkalmazott tudományok; Kritika. Hagyományos irodalom- és nyelvtudományi kutatások és új megközelítések keltik fel és tartják ébren az olvasók figyelmét.

Balázs Imre József tanulmánya az erdélyi magyar irodalomban vizsgálja a női irodalmi hagyomány létezését, amely jelentheti, hogy a női szerzők tapasztalatai, írásgyakorlatai, műfajteremtései dialógusban lépnek, és hálózatot képeznek az irodalmi hagyományon belül. A kérdéskört két drámaíró, Thury Zsuzsa és Földes Mária munkásságában követi nyomon (A női irodalmi hagyomány kérdései az erdélyi drámairodalom felől). 

Véry Dalma a szövegtér felépítésének variációit, vizuális-értelmi differenciáit és összefüggéseit, az észleleti és érzelmi létösszefüggés tapasztalatait elemzi, értelmezi Pákolitz István költészetében. A versek vizuális tere az értelelem-összefüggések sajátos szerkezeteként, a gondolati építmény különleges illesztékeként tárulnak az olvasók elé, egyszer szembetűnően, másszor rejtett módon (A szavak helye).

Takács Judit a viccekben megjelenő magyar személynevek típusait, használatuk jellegzetes körülményeit elemzi egy 9000 viccet tartalmazó korpuszban, és megállapítja, hogy azért gyakoriak, mert a vicc forgatókönyvének lényeges, könnyen felismerhető elemét jelentik, ebben a szövegtípusban új jelentéselemek kapcsolódnak a tulajdonnevekhez (A személynévhasználat a magyar viccek szövegtípusában). 

Kocsis Lenke Varró Dániel A szomjas troll: Kis viking legendárium című 2018-ban megjelent könyvének műfaji, formai és motivációs gyökereit igyekszik felfejteni. Vizsgálódásai központjában elsősorban a gyerek- és a fantasy irodalom hagyomány és/vagy rendhagyó formában megjelenő toposzai állnak (Műfajok, formák és motívumok nyomában).

Elena Dimitru angolul írta Nyelvtanulás, többnyelvűség és irodalmi fordítás tanulmányát azzal a céllal, hogy interdiszciplináris módon vizsgálódjon, felvázolja a nyelvi teljesítmény és a fordítási aktus közötti hidat.

Hogyan kapcsolódik össze jog és irodalom, miként befolyásolja az ember életét a hatalom – az egyént figyelembe nem vevő – szervezetének működése? Pongrácz Alex szerző elsősorban a bürokráciaelméletek oldaláról közelítve igyekszik Kafka klasszikus regényét aktualizálni, s tisztában van azzal, hogy a bürokrácia működési mechanizmusának vizsgálatán túlmenően egyéb szempontok is felmerülhetnek a mű interpretációjával összefüggésben (Az irodalom visszavág, avagy a szervezeti túlhatalom kérdései Kafka A per című munkájában és globalizált világunkban).

Furcsállhatnánk, hogy egy irodalom- és nyelvtudományi folyóiratban sporttudományi, egészségtani, társadalmi és pszichopolitikai szakterületek is jelen vannak, de – minthogy főleg egyetemi hallgatók – orvostanhallgatók életminőség-önértékelés összefüggéseire keresnek magyarázatot – felpezsdíthetik a más tudományterületeken tanuló hallgatók életmódjának kutatását:

Némethné Tancsik Beáta, Hajduné László Zita, Morvay-Sey Kata tanulmánya nyomán is adódik lehetőség erre. Kutatásukban egy speciális vizsgálati csoport, az orvostanhallgatók élettel való elégedettségét és életminőségét (jóllétét) vizsgálták egy több panelből álló kérdőívvel, mely a hallgatók fizikai aktivitásait, sportolási szokásaikat, valamint a kiválasztott pszichológiai kérdéseket tartalmazta (Az orvostanhallgatók élettel való elégedettségének és jóllétének vizsgálata).

Hajduné László Zita kutatásában abból indult ki, hogy a sportolók önazonosságának fejlődéséhez szükséges személyiségjegyeik meghatározása és továbbfejlesztése. A tanulmány megírása közben elsődleges céljuk az volt, hogy a személyiségváltozók (állapot-vonás) modellje alapján a vizsgálatba bevont NB I-es játékosok és az első osztályú versenyzők által alkalmazott STPI skálák elemzésénél rámutassanak arra, hogy a sporttevékenységhez elengedhetetlen a pillanatnyi szorongás, a pillanatnyi düh és a pillanatnyi kíváncsiság, valamint a szorongásra, a dühre és a kíváncsiságra való hajlam, mint egy helyzeti viselkedést meghatározó szituáció (A személyiségváltozók /állapot-vonás/ modelljének vizsgálata).

A Kritika rovat két ismertetést, értékelést tartalmaz a társadalomtudomány területéről. Győri Szabó Róbert könyvéről (Katalónia: A függetlenség álma) Nemes Krisztina, Byung-Chul Han társadalompolitikai írásairól A. Gergely András tollából olvashatunk.

A Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék életének-működésének 2019-es eseményeiről ad számot 134 oldalon a Tanulmányok melléklete. Ebben az évben tanszék ünnepi műsorral és „Szövegértelmezések” Bori Imre emlékkonferenciával ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját. A nemzetközi tudományos tanácskozás huszonhét előadója hat ország tizenhárom tudományos intézetéből érkezett, előadásaik a tanszék kiemelkedő professzorának (1929-2004) kutatási területeihez kapcsolódtak, valamint a számára fontos korszakok, szerződ, problémacsoportok értelmezésével kerestek választ, hogy mennyiben hatnak napjainkban nézetei, felismerései. A további események felvillantják az éve hazai és nemzetközi versenyeit, konferenciáit, mester- és doktori védéseket stb. Az irodalmi és nyelvészeti kutatók a tanszék tanárainak a kötet végén található válogatott bibliográfiájából hasznos segítséget kaphatnak kutatásaikhoz.

Hajdicsné Varga Katalin