Hódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)

A könyv népszerű, többnyire hollywoodi filmek ökokritikai olvasatával ismerteti meg az érdeklődőket. A címben is szereplő terminus, az „öko­kritika”, a kultúrkritikai irány­zatoknak egy újabban előtérbe került, környezet­tudatos, természetközpontú válfajára vonatkozik. Olyan szemléletet kínál, amelynek megismerése és elsajátítása új fényben tüntetheti fel e többnyire nem sokra becsült alkotásokat. És talán hozzá­járulhat egy olyan gondol­ko­dás­mód kialakításához is, amely a TV vagy a számító­gép elől felkelve és a moziból való távozás után is a világ fenntarthatóbbá tételére ösztönzi a nézőket.

„Az olyan fantáziák nélkül, mint amilyenek e könyv szerint a »biomoziban« öltenek testet, a ma embere pontosan úgy járhat, mint az a kisgyerek, akinek nem mesélnek: te­he­tet­le­nül magára marad szo­ron­­gásaival. A »bio­mozi« lehetővé teszi, hogy anél­kül dolgoz­zuk fel »ökológiai félelmeinket«, hogy eköz­ben szemtől szembe kellene kerülnünk azok­kal.”

Hódosy Annamária (1969) egye­­­­­­temi oktató, kutató. Pá­­lyája kezdetén főként iro­da­lom­­elméleti kérdésekkel fog­lal­ko­zott, a szegedi de­KON-cso­­port tagja­ként aktí­van részt vett a de­konst­­­ruk­ció irodalom­tudo­mányos ered­­ményeinek hazai adap­tá­l­á­sá­ban. Az utóbbi időben az SZTE BTK Vizuális Kultúra és Iro­da­lom­elmé­let Tanszék mun­ka­tár­sa­ként olyan komplex kultúra­tudo­mányi prob­lémák állnak érdeklődése hom­­­­lok­terében, mint a vizuális kul­túra kód­rend­­­sze­rei és műkö­désének társa­dalmi feltételei, va­la­mint a ter­­mé­szetről való gon­dol­kodás és an­nak a po­pu­láris kul­tú­rá­val való össze­függései.

Hódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)

Tiszatáj Könyvek

Szeged, 2018

3490 Ft, 428 oldal

Megrendelhető a kiadó címén: [email protected]