tiszatáj | 2021. április 5.

Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj

AZ INTERKULTURALITÁSTÓL A TRANSZKULTURÁLIS IDENTITÁS FELÉ 
Milan Dunđerski halálának tizedik évfordulójára a Szenttamási Népkönyvtár az újvidéki Prometej Kiadóval közreműködve Pesnik je poput Prometeja – A költő akár Prométheusz címmel kétnyelvű kötetet jelentetett meg a költő válogatott verseiből, tavalyelőtt pedig nevével díjat alapított olyan középiskolások és egyetemisták számára, akik szerb vagy magyar nyelven verseket írnak […]

AZ INTERKULTURALITÁSTÓL A TRANSZKULTURÁLIS IDENTITÁS FELÉ 

Milan Dunđerski halálának tizedik évfordulójára a Szenttamási Népkönyvtár az újvidéki Prometej Kiadóval közreműködve Pesnik je poput Prometeja – A költő akár Prométheusz címmel kétnyelvű kötetet jelentetett meg a költő válogatott verseiből, tavalyelőtt pedig nevével díjat alapított olyan középiskolások és egyetemisták számára, akik szerb vagy magyar nyelven verseket írnak. Tavaly bővítették a pályázatra jelentkező alkotók sorát a montenegrói, horvát, bosnyák és bunyevác nyelven író szerzőkkel.

A környezetünkben sajnos, igencsak ritka, s éppen ezért jelentős interkulturális projektum komolyságát azon munkatársak adatai támasztják alá, akik kérésemre részt vettek annak színvonalas megvalósításában. A Milan Dunđerski válogatott verseit tartalmazó kétnyelvű kötetet dr. Horváth Futó Hargitával, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének professzorával, a Milan Dunđerskinak ajánlott költészeti díj bíráló bizottsága egyik tagjával szerkesztettem. A kiadvány főszerkesztője, mgr. Mirjana Grujić Stanić, az újvidéki Svetozar Marković Gimnázium szerb szakos professzora sajnos már nincs az élők sorában. A kéziratot dr. Srđan Damnjanović, dr. Maja Rogač i dr. Edita Andrić recenzálták. A borítót Koller Renáta grafikus tervezte, a Tisza folyót ábrázoló fénykép – mely a költő fia, Predrag Dunđerski felvétele – digitális átdolgozásával, a verseket és a könyvben olvasható szövegeket Kovács Jolánka író, díjazott műfordító ültette át magyar nyelvre. Dr. Horváth Futó Hargitán kívül a Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj bíráló bizottságának tagjai még dr. Utasi Csilla, az Újvidéki Egyetem BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének professzora és dr. Ana Stjelja irodalmár, műfordító és független tudományos kutató voltak.

Interkulturális vállalkozásunk – melybe idővel a volt Jugoszlávia területén élő, hozzánk hasonlóan gondolkodókat is bevonjuk majd – legfőbb értéke a transzkulturális identitás megteremtésének szándékában van, az ifjúságnak a totalizáló identitást hirdető narratívák és gyakorlatok etnikai karámjaiba való kispolgári bezártsága ellen való szembehelyezkedésben, mely teljességgel megegyezik Milan Dunđerski világnézetével. A költő ugyanis a múlt század kilencvenes éveinek elején sem konformista, sem opportunista nem volt, hanem mint társadalmileg felelős értelmiségi, demokratikus és pacifikus meggyőződéseivel összhangban a polgári erőkhöz csatlakozott, melyek bátran és kritikusan lázadtak fel az autoritást gyakorló hatalom, a nemzetgyűlölet és a jugoszláv népek és nemzetiségek viszonyaiban jelentkező krízis háborús módszerrel való megoldása ellen. Tudatában volt, hogy ily módon az autonóm alkotóművész elveit is védi, aki elutasítja, hogy az uralkodó gonoszság rendszerének megadott keretein belül éljen dogmatizáltan, személytelenül és bezárva, akár egy alattvaló. A műalkotás intellektuális autonómiájának és kiváló formai-esztétikai irodalmi értékének költészeti-alkotói érvényesülése Milan Dunđerski számára a meghatározott világrendszerben való elvhű kiállást is jelentette, hisz e világrendszer alapja az egyéni szabadság és a kreatív szellem nyitott lehetőségeinek tisztelete, s itt a kreatív szellem esszenciális társadalmi értéket és a hiteles  műalkotás  megteremtésének feltételét jelenti. Mindezt figyelembe véve Milan Dunđerski a művészi és az emberi identifikációt tekintve is példaképe lehet a Jugoszlávia területén élő fiatal versíróknak, akik fontosnak tartják az autonóm alkotói individualitást, és nyíltan elutasítják a kollektív kulturális-identifikus determináció, a represszió rájuk erőszakolt partikuláris formáit és a művészeti és a művészeten kívüli hatalmak dominációját. A Milan Dunđerski költészeti díj bíráló bizottsága tehát nemcsak a művészeti-költészeti alkotások formális-esztétikai kvalitásait veszi figyelembe, hanem a szerző intellektuális-eszmei meggyőződését, ill. állásfoglalását is, amely az alapvető emberi értékekkel nem állhat szemben, illetve nem lehet saját maga abszurd negációja, sem az olvasóközönség korrumpálásának és degradációjának kifejezése.

Úgyszintén, Milan Dunderski költői opusa válogatott verseinek fordítása, akárcsak hosszútávú szándékunk, hogy a jugoszláv népek nyelvein megírt díjazott verseket fordítsuk le és jelentessük meg rangos irodalmi folyóiratokban, az alkotás nyelvi-kommunikációs határainak átlépéséhez, a műalkotás új irodalomelméleti kutatásaihoz és bemutatásaihoz járul hozzá, s ezzel a transzkulturálisan szabad szellem nemzetfölötti közössége fejlesztésének kreatív ösztönzését is jelenti.

A tranzicionális társadalmak tragikus realitásában az integritásért és a dignitásért folyó internacionális, szolidáris harc, ill. a művészi költészet művelői új generációinak szubjektivitása Jugoszlávia szellemi térségein az alternatív transzkulturális politika közös identifikációs irányelvét és kivitelezőinek komplex stratégiai célját képviseli. Ez a kultúra nyilvános erőforrásainak párturalmú privatizációjával való kritikus ellenszegülést is magába foglalja, szembeszegülést a nácizmus elemeivel megfertőzött kispolgári identitású mitikus narratívák és gyakorlatok reneszánszával, melyek a pszeudodemokratikus társadalomban történelmi szimbiózisban élnek az imperialisztikus neoliberális dogmával, mint az egyetemes létezés valorizációjának és legitimitásának legfelsőbb kritériumával. Bár tudatában vagyunk, hogy a kitűzött programcélok a jelenlegi történelmi-politikai kontextusban nehezen valósíthatók meg, bátorságra ad okot, hogy a volt jugoszláv köztársaságokban egyre gyakrabban és egyre nagyobb számban hallhatók a miénkhez hasonló, a társadalomra hatással bíró, kritikus hangok, melyekkel együtt a transzkulturális és szociálisan igazságos eszmékért és értékekért folyó közös küzdelemben hozzájárulhatunk majd a másmilyen, a jobb, ill. a mainál emberibb világ megteremtéséhez.

Milan Đorđević