04.06.
| Bálint Ádám: Fóliók >>>
03.19.
| Civilként az állam működési hézagaiban – L. Ritók Nóra előadása >>>
03.17.
| Tudományos zsebsorozattal szórakoztatja közönségét a Grand Café >>>
03.16.
| Homo Ludens Project feat. Góbi Rita Társulat: Az érintés dicsérete >>>
03.13.
| Új koncertfelvételekkel nyitja meg médiatárát a hosszú hétvégére a 16 éves Müpa >>>
02.20.
| Kurtág 95: élőben közvetíti a zeneszerző születésnapi koncertjét a Müpa >>>
02.25.
| Duda Éva Társulat: Prizma >>>
02.18.
| Az Erdélyi Magyar Írók Ligája rendezvényei a Magyar Széppróza Napja alkalmából >>>
02.16.
| Homo Ludens Project – Beszélgetés Dr. Beck Zoltánnal, Dr. Kelemen Zoltánnal, Orsós Jánossal >>>
 TiszaLINE Szalon

04.28.
| Előkerültek Pilinszky álmai >>>
04.27.
| PesText 2021 – Négyszázezer forint összdíjazású irodalmi pályázat >>>
04.26.
| A nomádok földje kapta a legjobb film Oscarját >>>
04.03.
| Milan Dunđerski ifjúsági költészeti díj >>>
03.19.
| Sziveri-díj, 2021 >>>
02.04.
| A Szépírók Társaságának felhívása >>>
12.15.
| Humorban gazdag Ájvonne érkezik a REÖK-be >>>
12.13.
| Trafó – Mi a te ügyed? >>>
12.11.
| Izgalmas kortárs krimi Podmaniczky Szilárd új könyve? >>>

Borsi Bálint, Fekete Vince, Fellinger Károly, Gerevich András, Jász Attila, Kiss Anna, Markó Béla, Siska Péter, Szálinger Balázs, Veszelka Attila versei
Grecsó Krisztián, Petrik Iván prózája
„Hogy, ha a csend…” (Szabó Csaba Hölderlin-nyersműfordításai és kommentárjai)
Tanáralakok Németh László, Márai Sándor műveiben (Ifj. Sipka Sándor, Szilágyi Zsófia tanulmányai)
Tiszatáj Diákmelléklet, újra: Hansági Ágnes: Mit jelent ma Jókait olvasni?

>>>

MEGJELENT AZ ISKOLAKULTÚRA 2021/2. SZÁMA
A koronavírus-járvány következtében Magyarországon – ahogyan a világ jelentős részén – számos tanulónak kellett és kell otthonról tanulnia IKT-eszközök és az internet segítségével 2020 tavaszától hosszabb-rövidebb megszakításokkal. Az ezzel kapcsolatos kihívások és lehetőségek áttekintése – akár még a hátralévő tanév szempontjából is –  hasznos lehet […]

>>>

Rozmaring költővel Szomorú országban
2016.06.13 - tiszatáj

PETŐCZ ANDRÁS KÖTETBEMUTATÓJA

Új könyvheti és irodalmi helyszínt avatott június 9-én 18 órakor a Tiszatáj folyóirat és könyvkiadó, mikor új és megújult szerkesztőségében először adott helyt irodalmi rendezvénynek, jelesül a Tiszatáj régi szerzője, Petőcz András költői estjének. A szerzőt Kovács Krisztina irodalomtörténész kérdezte legújabb, az idei Könyvfesztiválra, a Tiszatáj Kiadó gondozásában napvilágot látott verskötete, A megvénhedt Isten kapcsán. Mindazok, akik megtisztelték érdeklődésükkel Petőcz András könyvbemutatóját, a költőtől jelképes ajándékként szinte tételes bevezetést, jól használható segédletet kaptak nemcsak legújabb verseinek olvasásához, de mindenkori költészet-elképzelésének, költői világának megértéséhez is. A megvénhedt Isten újabb verseiről, valamint a műveket létrehívó szándékokról és inspirációkról szólva Petőcz kendőzetlen őszinteséggel, egyben az alkotás titkát nem érintő visszafogottsággal beszélt megihlető mesterekről (a Károli-Biblia fantasztikus irodalmi teljesítményéről, Arany János kurzivált versrészleteiről, Ady nagybetűiről, Kassák ritmikájáról, Pilinszky bármikor idézhető sorairól), a szavak aurájáról, az ismétlés versbeli szerepéről és művészi pályaválasztása egyszerre komolyan vehető és tréfás geneziséről is. A beszélgetőtárs, Kovács Krisztina kezdőkérdésére, mely a kötetben körvonalazódó világ, „Szomorú ország” szociológiailag hangsúlyos megképződése kapcsán az utóbbi időszak magyar lírai gondolkodásában újra polgárjogot nyert közéleti hagyomány érvényesülését firtatta, Petőcz versei kisvilágainak, képzetes struktúráinak nyelvi-esztétikai természetéről közölt érzékletes részleteket. Közérthető vallomása szerint úgy tekint a létrejövő mű keletkező közegére, mint magát elzáró és készen álló tartalmait a kimondás számára tartalékoló külön tér lehetőségére. Hogy még jobban megérthessük líraalkotó metódusa lényegét, Petőcz „csodálatos” közvetítőt választott: a szovjet ifjúsági könyvíró, Noszov Nemtudomká-jának a Picurkák országában végbement kalandjai és a rá legnagyobb hatást tevő ottani epizód, a költő Rozmaring feltűnésének, versszava kivételes mesebeli jelentőségének hasonlatát hívta segítségül, hogy a vers hajdani és mai hatalmára, vágyott-elért helyzetére rávilágítson. Azért is tekinthetjük beszédes választásnak és a hosszas esztétikai (ön)artikuláció minden tetténél érthetőbb gesztusnak a költő feleletét, mert költészete egyik mozgatórugója, ahogyan azt az este további megnyilatkozásaiból leszűrhetjük, éppen a dolgok mágikus megnevezésére szerződött szó „kitalálása”, a dolgok definiálására vállalkozó ész fáradságát nélkülöző metafora megalkotása. Vagyis Petőcz valójában a vers mesevilágát építi mindig, még akkor is, ha e világ, legalábbis költészete mostani állása szerint a rossz közérzet különféle szimbolikus alakzataival, megfáradt és hazug honfitársakkal, a Szomorúság országának polgáraival vagy a megváltás további munkálataitól végletesen elesett, lecsúszott és hajléktalanná lett Isten figurájával és más lényekkel van benépesítve. Az új kötet verseiben is bámulatos változatosságban „tenyésző” nevek – a szó valódi értelmében vett megnevezések – Isten nevének kimerített-kimeríthetetlen formulájától az Egészen Kicsi Kis Létező magán-alakjáig szállítják azt a poétikai energiát, mely a Petőcz-verset mindig is mozgásban, hogy ne mondjuk, életben tartotta. Az este fontos kérdése, megjegyzése vonatkozott Kovács Krisztina részéről a művek rendhagyó modernségére, az értékek átértékelésében élen járó modern (kultúr)korszak állandó meghaladásban és rombolásban testet öltő teljesítményének felismerésére és átélésére, a költői mű itteni dezillúziós jellegére és minden olcsó biztatást elutasító (le)hangoltságára. Petőcz, aki korábban magát egy pesszimizmus nélküli egzisztencializmus gyermekének, „neo-egzisztencialistának” titulálta, tudományos tényekre hivatkozva, az ún. kisnyelveknek és -kultúráknak egy egyesítő globális rendszerbe való felszívódásának folyamatát értékelve, hangot adott annak a fenyegetettség-érzésnek, melyet például Bennszülött-versei zárt ismeretkört tematizáló soraiban is megjelenít, feszélyező módon átélhetővé tesz. Miközben nyilvánvalóak a verset, a magyar verset érintő jelenkori veszélyek, részben külső, részben önsorsrontó fenyegetések, Petőcz, beszédével és élő példájával is üdítő módon kínál felold(oz)ást a romlást mindenre kiterjesztő, apokaliptikus szemlélet és velejáró nosztalgia hatásai alól. Hogy a múltba révedő elégikusság mindenkori és részint jogos vonzása helyett mi determinálja ezt a költészetet a legjelenebb jelenben való részvételre, bekapcsolódásra? A szerző válaszai értelmében a vers folyamatos és konkrét kihívása, kísérlete, mely sokkal többet köszönhet „a szöveg önszervező erejének”, mint a világról meghozott előzetes ítéleteknek vagy nagyívű megfigyeléseknek. A Bibliát sokféleképpen és sokértelműen megidéző kötet kapcsán a szerző kereszténységhez való viszonyát az érdeklődés középpontjába emelő kérdés, majd a rá adott válasz újfent javaslatot tett e versvilág fegyelmező jelen-tudatának felismerésére: ennek értelmében a biblikus megszólalás stilisztikai mintája, retorikai vivőereje éppúgy továbbmondásra, továbbgondolásra késztet(het), mint az örök parancsok (Petőcz a „Ne ölj!” parancsolatát emlegeti) elevensége. A vers, a költő vallomása szerint, egyformán keletkezhet egy magában zakatoló sor gondolatritmusos folytatásából („Szomorú ország szomorú polgára vagyok”), egy hétköznapi élettény transzponálásából (ld. az Apa halálát elbeszélő, az est során felolvasott Másnap-ot), vagy az „Istennek tetsző dolgok” természetén való töprengésből. Az este tanulsága, ha mégis közös nevezőre hozzuk Petőcz sok irányba elindító, de semmilyen értelmezési útra nem parancsoló, s éppen ettől szimpatikus kijelentéseit, hasonló lehetne, mint magáé az elemzett köteté, A megvénhedt istené. Az ottani versek szorgosan dokumentáló, a lét nyomasztó napjainak lejegyzésére szerződött beszélője ugyanis ugyanaz a személy, aki – minden jogos borúlátás dacára – rendre megbontja és kiszélesíti a vers képzetes teteje fölötti mennyezetet, fényforrásokat, mesterséges vagy természetes szó-keltetőket keresve. Igen, ahogyan mindig is tudtuk, „az emberiség kollektív emlékezetének krónikása” ő, számlálhatatlan emberi teher elszenvedője, de Rozmaring, a költő is, aki a kimondás mindenkori biztatását szállítja. Ezt a vers számára és számunkra, „Picurkák” számára, „picurkát” sem mellőzhető reményt.

Tóth Ákos

 

Petőcz András könyvheti estje

Tiszatáj Szalon, 2016. június 9.

 

DSC_0043DSC_0044DSC_0050DSC_0051DSC_0055DSC_0056DSC_0059DSC_0060DSC_0043DSC_0067DSC_0070DSC_0076DSC_0077DSC_0084DSC_0082DSC_0062DSC_0079DSC_0081DSC_0106DSC_0042

 


Címke: , , , , , , ,
2021.05.07 - tiszatáj

LÁNG ZSOLT:
BOLYAI – REGÉNY CSILLAGPORBÓL, FORRADALOMNYOMOKBÓL
Láng Zsolt új regénye a világhírű erdélyi matematikust, a nemeuklideszi geometria feltalálóját megidéző Esterházy Péter-idézettel nyit. A Bevezetés a szépirodalomba mottóként citált szöveghelye azért is fontos a 2019-es mű értelmezésében, mert több szempontból kijelöli azt a kontextust, azt a szöveghagyományt és prózapoétikát, azt az eredetet, amiből a Láng Zsolt-i textus megszülethetett, és azt a szerkezetet, amelyben az ő nemeuklideszi (?) tere működik… – BENCSIK ORSOLYA KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.04 - tiszatáj

Jóllehet 1901-ben Párizsban modern esztétikai kurzusokon vett részt, a festészet és a művészettörténet területén Apollinaire autodidakta volt. Ám kitűnő ízléssel, ösztönösen ráérzett minden újra, azonnal meg tudta ítélni valamiről, hogy az valódi érték vagy sem. Úgy érezte, hogy küldetése van, támogatnia kell azokat a művészeket, akik egyfajta új esztétikát képviselnek a szokványos, idejét múlt festmények alkotóival szemben […]

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

A címmel kapcsolatban sok mindenre asszociálhat az ember. Többek között Szabó Magda Az ajtó c. regénye, illetve színpadi változata is eszünkbe juthat. A címbe emelt tárgy ráadásul ősi szimbólum is, és a mögötte meghúzódó valóság titkai mindig izgalmasak. Az ajtó mögött ott lehetnek a múlt emlékei, vagy éppen olyan dolgok, amelyek nem tartoznak a külvilágra. Gömöri György kötetcímadó verse is számos értéket rejt… – BAKONYI ISTVÁN KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.05.02 - tiszatáj

GÖMÖRI GYÖRGY: ERDÉLYI ARCOK
Gömöri György hatvan év költői terméséből válogatta össze azt a három tucat verset, amelyek elszakíthatatlanok Erdélytől, pontosabban szólva Erdély atmoszférájától, történelmétől, a magyar szellemi életben betöltött szerepétől, illetve az ott élő magyar kisebbség helyzetétől. A jól átgondolt kötetkompozíció kétséget sem hagy a költő személyes kötődése felől, ám nem csupán Gömöri Erdély-képét ismerhetjük meg a verseken keresztül… – BARÁTH TIBOR KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.29 - tiszatáj

BESZÉLGETÉS PÉTERFY GERGELLYEL AZ IRODALMI TEHETSÉGGONDOZÁSRÓL
Az Akadémiánk online folyóirata, a Felhő Café biztosít bemutatkozási, publikálási lehetőséget a hallgatóknak és a lap Facebook-oldala élő adásokhoz, beszélgetésekhez, felolvasásokhoz nyújt több tízezer olvasót elérő felületet. Rendszeres kapcsolatban vagyunk kiadókkal, a végzett hallgatóink köteteit kiajánljuk, több végzett hallgatónk kötete jelent már meg a Librinél, az Álomgyárnál és a Kalligramnál… – PÁNCZÉL ANDRÁS INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.27 - tiszatáj

SZANISZLÓ JUDIT: LELI ÉLETE
A regény felütése úgy szól: „Egy fotó leírása következik”. De a fotók sokszor hiányoznak, a hangfelvételeket tartalmazó kazettákra pedig popslágereket vettek rá. Pontosan ez a nemrögzítettség, ez a hiány biztosítja a családregény megírásának lehetőségét: fotók és hangfelvételek véletlenszerű sorrendben, amelyek nem a referencialitásból merítik hitelüket, hanem abból, hogy az elbeszélő számára ugyanabban a „dobozban” foglalnak helyet, vagy foglalnának helyet, ha léteznének… – BOCSIK BALÁZS KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

AZ IFJÚ NYOMOZÓ
Amennyire könnyednek tűnik a plakát, netán a cím alapján, olyan megkapó és rejtett tartalékokkal bír Evan Morgan bűnügyi mozija, 2020 egyik legnagyobb meglepetéssikerét eredményezve… – SZABÓ G. ÁDÁM KRITIKÁJA

Tovább olvasom >>>
2021.04.23 - tiszatáj

Székely Örs kapta idén a Makói Medáliák irodalmi díjat, amelyet 2005-ben a József Attila-emlékév alkalmából alapított Makó város önkormányzata. A díj célja, hogy Makó városa támogassa az elsőkötetes költőket, ahogyan az egykor József Attilával is történt… – JANÁKY MARIANNA INTERJÚJA

Tovább olvasom >>>
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Normal Gergely: KörletellenőrzésJanáky Marianna: Paplan alattHódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő