06.27.
| Jazz Kocsma – Kele Fodor Ákos A szív vége című könyvének bemutatója >>>
06.14.
| Könyvhét / Tiszatáj Könyvek – Lengyel András Tömörkény-tanulmányok című kötetének bemutatója >>>
06.13.
| Könyvhét / Tiszatáj Könyvek – Színkép, hangkép, összkép című kötet bemutatója >>>
06.12.
| Könyvhét / Tiszatáj Könyvek – Petőcz András A visszaforgatott idő című könyvének bemutatója >>>
06.06.
| Tiszavirág Fesztivál >>>
06.06.
| A koreográfus >>>
06.05.
| Debreczeny György ezen a szép napon című kötetének bemutatója >>>
05.27.
| Irodalmi Karaván vajdasági szerzőkkel >>>
05.30.
| Asztali beszélgetések… – Pilinszky János üzenetei >>>
05.24.
| ZUG színház és művészeti tetthely – Homo Ludens Project: Humánia >>>
06.03.
| Meghalt Térey János költő, író, drámaíró >>>
05.29.
| Villámgyorsan épül fel az ország legnagyobb színháza >>>
05.25.
| Több cannes-i filmet a Mozinet mutat be a hazai mozikban >>>
05.23.
| Új színház nyílik idén a Szegedi Szabadtérin >>>
05.10.
| Gorajeci műfordítótábor >>>
04.08.
| Önkénteseket vár a Szegedi Szabadtéri >>>
04.02.
| Teljeskörű zeneipari szolgáltatást nyújt a megújult budai tehetségkutató >>>
03.22.
| Az Oscar-díjas Ida és Hidegháború producere is Budapestre jön a Friss Hús fesztiválra >>>
03.16.
| Teljes az év operájának szereposztása >>>
03.14.
| Legéndy Jácint: Földalatti Oltár >>>

Benedek Miklós, Demus Gábor, Fekete Vince, Gál Ferenc, Janáky Marianna, Maklári Judit, Véssey Miklós versei

Géczi János, Nyerges András, Szil Ágnes, Zalán Tibor prózája

Fried István, Kosztrabszky Réka, Sándor Iván tanulmánya

Dömötör Mihály Kereszt parafrázisok című kiállítása

>>>

AZ SZTE ZMK VIZSGAELŐADÁSA
Operavizsgának hirdette a színlap, de sokszor az volt az érzésem, mintha amatőr színjátszókörben ülnék. A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának ének-, és operaszakos növendékei a Figaro házasságában próbálták megmutatni tehetségüket, és azt, hogy hol tartanak tanulmányaikban. A végeredmény finoman szólva is vegyes. A produkció olyan volt, mintha egy kézilabda csapatban együtt játszanának 6-7 éves vékonydongájú kisiskolások erőtől duzzadó 20 éves ifiprofikkal… – MÁROK TAMÁS KRITIKÁJA

>>>

BESZÉLGETÉS AZ 50 ÉVES KALÁKÁVAL
Az SZTE 16. Egyetemi Tavaszának vendége volt 2019. április 24-én a Kaláka együttes. Jubileumi koncertkörútjukon magyarlakta – de a határok által elválasztott – szomszédos városokba látogatnak el. A Kossuth- és Prima Primissima-díjjal kitüntetett zenekar – Gryllus Vilmos, Gryllus Dániel, Becze Gábor és Radványi Balázs – vendége Szegeden Szirtes Edina Mókus volt. A nagysikerű koncert után a zenekar tagjai oldott hangulatú interjút adtak lapunknak… – PIKÓ ANDRÁS GÁSPÁR INTERJÚJA

>>>

„Jelet hagyni”
2015.06.17 - tiszatáj

ÚJVÁRI EDIT: „JELET HAGYNI”
(VIZUÁLIS ALKOTÁSOK ÉS RÍTUSOK SZEMIOTIKAI ELEMZÉSE)

Újvári Edit „Jelet hagyni” című kötete a könyvhétre jelent meg a Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó gondozásában. A könyv egy készülő sorozat első darabja, melynek célja, hogy a szemiotika elméleti keretein belül vizsgálja a jelhasználat megnyilvánulásait, a térhasználat, vizuális jelek sokrétű világát. A Juhász Gyula Pedagógusképző Karán megalakult munkacsoport készülő JEL-KÉP-TÉR sorozatának bemutatkozó szövegében kifejti, hogy helyet kívánnak adni a kortárs szemiotika elméleti irodalmának és az interdiszciplináris megközelítéseknek. Hasonló, nagyon színvonalas vállalkozás volt a Jate-Press Ikonológia-sorozata az ezredfordulón, mely a vizuális reprezentáció, vizuális kultúra, ikonológia, képelmélet témaköreiben tematikusan rendszerezett tanulmányokat, fordításokat közölt.

Izgalmas, interdiszciplináris munka ez a félig a művészettörténet-tudomány, félig pedig a szemiotika módszereit, paradigmáit ötvöző kötet. Bár a teltházas könyvbemutató résztvevői egy könnyed beszélgetés fültanúi lehettek, és a vetítés is a populárisabb, közérthetőbb témákra fókuszált, biztos vagyok benne, hogy aki ezt követően kezébe vette a kötetet, már a bevezető résznél nehézségekbe ütközött a több tudományág (irodalomtudomány, művészettörténet, grammatika stb.) terminusait szintetizáló szakmai nyelvhasználat, és a komoly ikonográfiai ismereteket feltételező műelemzések miatt. Ez egy olyan interdiszciplináris tanulmánykötet, amelyet véleményem szerint elsősorban szakmai közösségek – irodalmárok, művészettörténészek és esztéták – tudnak majd használni, azonban a laikus olvasóközönség számára nem lesz könnyed nyári olvasmány.

A szerző a Juhász Gyula Pedagógusképző Karának egyetemi docense, évekkel ezelőtt részt vett a JATE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszékén készült Szimbólumtár társszerkesztői munkálataiban, a szócikkek kidolgozásában. Érdeklődési területei a szimbolizáció, művészettörténet, ikonológia, kultúrtörténet és -elmélet, kulturális antropológia és az ökológiai antropológia. Ebben az esetben mindezek közül most elsősorban az ikonográfiai műveltséget emelném ki. A hihetetlenül széleskörű vizuális ismeretek, a hosszas kutatómunkával felhalmozott képanyag olyan vizuális analógiák prezentálását tette lehetővé az író számára, mely az ismertebb, már „szétszedett” alkotások műelemzését is izgalmassá teszi, s melyek sok esetben túlmutatnak a művészettörténet stiláris/formai, az ikonológia leíró jellegű megközelítésén. Nem is ez, vagyis a megszállott szakmai érdeklődés és elmélyült kutatómunkáról tanúskodó képi világ a könyv legnagyobb érdeme, hanem az a történeti rálátás, amellyel a képeknek, mint vizuális jeleknek a kulturális hátterét boncolgatja. Izgalmas analógiákkal, szokatlan megközelítésekkel találkozhatunk, melyek kontextusában az olyan közismert toposzok, mint Krisztus bárány alakban való megjelenésének értelmezése is új megvilágításba kerülnek. A szerző nem csupán a nyugati művészettörténeti hagyatékra fókuszál, hanem a keleti, sőt, a távolkeleti emlékeket is bevonja a vizsgálatba. Kérdésként merül fel például, hogy a nyugati művészettörténetben miért állandósul Krisztus bárány alakban való manifesztálódása a keleti, bizánci művészet ikonképmásaival szemben. Milyen kulturális jelenségek, történelmi események állhatnak a hátterében egy olyan fordulatnak, amikor a szimbolikus ábrázolást végképp kiszorítja a valós képmásra való törekvés? Újvári Edit nem a kritikai kultúrakutatás felől igyekszik kitágítani a művészettörténet gyakorlati és elméleti határait, hanem a szemiotika, vagyis a jelelmélet felől, amely a 20. század közepén, a strukturalizmus hatására vált elismert tudománnyá. A szemiotikának főként a nyelvtudománnyal és a filozófiával van szoros kapcsolata, de a szerző ezekben a tanulmányokban, mint módszert alkalmazza azt, a művészettörténet segédtudományaként. A szemiotika alapvetése, hogy a valóságról alkotott megfigyeléseinket jelek segítségével adjuk tovább, közöljük másokkal. Mivel a jelek többfélék lehetnek (vizuálisak, auditívak, vagy akár taktilisak) releváns, bár nem új keletű felvetés, hogy a vizuális alkotások is jelekként vizsgálhatóak. A jelek tartalma a társadalmi környezettel, a szokásokkal függ össze, ezért a szemiotika szempontjai szerint a műalkotások is jelek, melyek több jelentésűek lehetnek, s melyek ily módon maguk is több jelből tevődhetnek össze.

Többféle, a szemiotika módszeréhez hasonló megközelítéssel is találkozhatunk a művészettörténet tudománytörténetének vizsgálata során. A múlt objektív „feltárásának” lehetőségét vizionáló ikonológusok mellett Erwin Panofsky[1] például szimbolikus, kultúránként és korszakonként változó formaként értelmezte és vizsgálta a perspektívát. Jonathan Crary A megfigyelő módszerei[2] című munkája a látásról, és annak történeti konstrukciójáról szól, arról, ahogyan a képkészítés újonnan megjelenő módjai a vizualizáció uralkodó modelljeivé alakulnak át. Az irodalomtudós W. J. T. Mitchell[3] pedig, akihez a nevezetes „iconical turn”, vagyis képi fordulat elméletének kidolgozása köthető, interdiszciplináris képtudományt kívánt létrehozni a szövegközpontú kultúratudományokkal szemben[4]. Mindezeken túlmenően konkrét összefonódások is megfigyelhetőek a művészettörténet és szemiotika között. Norman Bryson és Mieke Bal[5] az irodalomtudomány felől közeledtek a művészettörténethez, a nyelvészeti szemiotikát a képek interpretációjának eszközéül alkalmazva. Céljuk az volt, hogy a művészettörténetet az „aktuálisabb” társadalomtudományok közé integrálják a szemiotika segítségével. Utólag úgy tűnik, mintha mindezek a tendenciák, ahogy Hornyik Sándor nevezi, egy hatalmas vállalkozásnak, egy „nagy kulturális analízis”-nek a részét képeznék. Ilyen háttér elé helyezve, Újvári Edit könyve tulajdonképpen egy évtizedek óta létező „projekt” folytatása: „egyes vizuális objektumok elemzésével feltárni a vizualitás önálló logikáját és sajátos működési mechanizmusait.”[6] Újvári Szívós Mihályra[7] hivatkozva kifejti, hogy a szemiotikának túl kell lépnie a jeleknek, mint a kommunikáció eszközeinek, megfejtendő kódoknak a felfogásán, és gondolkodásformáknak, értelmezendő kifejezésmódoknak kell felfogni őket.” Ez arra is rávilágít, hogy nem az egyes műalkotásokra érdemes fókuszálni, hanem az egyesen keresztül a műtárgyak egy csoportjára, melyek bizonyos kulturális szokásrendről, a szokásrend változásairól tanúskodnak.

A testoppozíciók retorikája az Isenheimi oltáron, a pokol torka és a Mária megkoronázása képtémák, a Biblia Pauperum és a Theodorus-szarkofág mind olyan alkotások, témák, toposzok, melyekkel az egyetemi szintű művészettörténet oktatás az ikonográfia, ikonológia kurzusok keretein belül behatóan foglalkozik, és széleskörű irodalommal bírnak. (Hazánkban Eörsi Anna és Wehli Tünde publikált legtöbbet középkori ikonográfia területén, de Marosi Ernő tanítványai közül is szép számmal kerültek ki a témában elmélyült szakemberek.) Goya Los Caprichos rézkarcsorozata és Kondor ikonikus képe szintén a művészettörténet nevesebb alkotásai közül való. Éppen ezért problémaként merült fel számomra a könyv olvasása során, hogy a korábban már említett kreatív, újszerű interpretációkon túl módszere nem nyilvánul meg a kanonizáció eszközeként, hanem csupa olyan műalkotáson prezentálja működési metódusát, melyek egyébként ikonográfiailag széles körben ismertek. Ebből a szempontból szerencsésebbek a rítusokat, vallási színtereket bemutató tanulmányok, melyek a szakmabeli olvasóközönség számára is újdonsággal szolgálnak. Az, hogy a kötet képi bázisát elsősorban a kanonizált művészettörténet alkotásai képezik, talán abból adódik, hogy a kötet tankönyvnek készült, és az egyébként már ikonográfiában jártas hallgatókat ugyanazokon a műveken, témákon végigkövetve kívánja megismertetni a szemiotikai elemzés módszerének sajátosságaival. Annak ellenére, hogy a kötet kiváló elemzésekkel van teli, a tanulmányok olvasása során számomra nem vált világossá, mitől is más ez, mint egy hagyományos értelemben vett ikonológiai elemzés, amely a képek eredeti kontextusát, státusát igyekszik reprodukálni a kor általános filozófiai, teológiai gondolatai és irodalma, a képek iránt megnyilvánuló magatartásmódok alapján. Az ikonológiai elemzés során szintén használjuk a szerző által a szemitoikából „átemelt” kifejezéseket, mint index, ikon, szimbólum. Az ikonológia szövegközpontúságát műtárgyleírásokkal, az alkotások kompozíciójának felvázolásával igyekszik kiküszöbölni, mégis szövegek „építik fel” a vizuális alkotásokat. A vizuális jel nem működik önálló entitásként, hanem a szöveghelyek töltik fel értelemmel, az ikonológiai elemzésekhez hasonlóan. A kötet tanulmányai élvezetesek, olvasmányosak, és újszerűek abban a tekintetben, hogy az író az ún. étikus attitűd alkalmazásával igyekszik kivonni magát a szubjektív és kultúra specikifkus elemzés alól, és objektivitásra, semlegességre törekszik. Mindezek tekintetében hasznos olvasmány és nagy módszertani segítség a könyv azoknak a kutatóknak, diákoknak, akik interdiszciplináris kutatómunkát folytatnak. Élvezetes lehet azok számára is, akik új szempontok szerint szeretnék reinterpretálni az egyetemes művészettörténet ikonikus műveit. Külön figyelmet érdemel maga a könyvtest. A magas minőségű nyomdai munka, a szép szedés és tördelés, a papír minősége élménnyé teszi a kötet kézbe vételét. Mégsem hagyhatom figyelmen kívül azt a tényt, hogy egy olyan könyv, amely a vizuális jelek önállóságát hivatott rehabilitálni a verbális jelekkel szemben, és elsősorban a képiségre fókuszál, apró, fekete-fehér, alig kivehető reprodukciókat közöl a kötetben. Egy ilyen kvalitású munka nagyméretű, jó felbontású, színes reprodukciókat érdemelne. Csak hogy a képek magukért beszéljenek.

Váraljai Anna

 

borítótervÚjvári Edit: „Jelet hagyni”
(Vizuális alkotások és rítusok szemiotikai elemzése)

SZEK–JGYF Kiadó

Szeged, 2015

432 oldal

3250 Ft

 

 

 

 

 

 


[1] Erwin Panofsky: Perspective as Symbolic Form. (1924) Trans. Christopher S. Wood. Zone Books, New York, 1991. (Magyarul: A perspektíva mint „szimbolikus forma”. In: Erwin Panofsky: A jelentés a vizuális művészetekben. Szerk. Beke László. Gondolat, Budapest, 1984. 170-248.)
[2] Jonathan Crary: Techniques of the Observer. On Vision and Modernity in the 19th Century. MIT Press, Cambridge, 1991. (Magyarul: A megfigyelő módszerei. Látás és modernitás a 19. században. Osiris, Budapest, 1999.)
[3] W. J. T. Mitchell: The Pictorial Turn. In: Picture Theory. Essays on Verbal and Pictorial Representation. University of Chicago Press, Chicago, 1994. 11-34.
[4] Erről lásd bővebben: Hornyik Sándor: A képi fordulat és a kritikai ikonológia c. tanulmányát, In.: Balkon, 2007/11.
[5] Mieke Bal – Norman Bryson: Semiotics and Art Histor. The Art Bulletin, 1991/2. 174-208.
[6] Hornyik Sándor: Idegenek, (át)utazók és outsiderek a képek birodalmában – Problémák  vizuális kultúra körül, In.: http://magyarepitomuveszet.mm-art.hu/hu/vizkult.php?id=574
[7] Szívós Mihály: A jeltől a kódig. Rendszeres szemiotika. 2012, Budapest, Loisir.

Címke: , , , , ,
2019.06.18 - tiszatáj

SZÍNKÉP, HANGKÉP, ÖSSZKÉP CÍMŰ KÖTET BEMUTATÓJA
Június 13-án, csütörtökön a Színkép, hangkép, összkép című tanulmány- és esszékötet szerkesztőjével, Virág Zoltánnal Orcsik Roland beszélgetett a Tiszatáj Szalonban. A bemutató során szó esett Virág korábbi és jelenlegi köteteiről, illetve zenei érintettségéről is… – BORBÍRÓ ALETTA BESZÁMOLÓJA

>>>
2019.06.16 - tiszatáj

KORMÁNYOS ÁKOS PARAVÁN CÍMŰ KÖTETÉNEK BEMUTATÓJA
Miért éppen a test, és ha már az, miért nyúljunk hozzá és hogyan van értelme? Ehhez hasonló kérdések hangzottak el június 14-én, a Dugonics téren. A kérdéseket Szutorisz Szabolcs tette fel, a válaszokat pedig Kormányos Ákostól, illetve a 90. Ünnepi Könyvhétre megjelent Paraván című verseskötetéből kaptuk. Tagadhatatlan, hogy a kötet minden egyes verse kapcsolódik a testhez, hol erőteljesen markolászva, hol gyengéden érintve azt. Ugyanakkor egy valami világos: Kormányos Ákos az írás során szikével közelít az anyaghoz… – FERENCZ HEDVIG BESZÁMOLÓJA

>>>
2019.06.16 - tiszatáj

GRECSÓ KRISZTIÁN NYITOTTA MEG SZEGEDEN A 90. ÜNNEPI KÖNYVHETET
Az alkotóembernek újra ingujjra kell vetkőznie és ki kell ülnie a térre, hiába változott meg ez a tér, fontos a közvetlen kapcsolat író és olvasója között, fontos, hogy a szerző hagyja magát megközelíteni, s  hogy mindez határokat mosson el és ledöntsön a magas falakból, melyek szerző és olvasó közt húzódnak. Észre kell venni olvasó-szerző megváltozott viszonyát át kell értékelni és felvenni a tempót, mert az olvasók megelőzték a szerzőket… – FERENCZ HEDVIG BESZÁMOLÓJA

>>>
2019.06.15 - tiszatáj

LANCZKOR GÁBOR MONOLIT CÍMŰ KÖTETÉNEK BEMUTATÓJA
Június 12-én, szerdán Lanczkor Gábor új válogatáskötetének, a Monolit bemutatásának adott helyet a Grand Café. Az ihletforrásokról, a társművészetekről, illetve a kötet koncepciójáról Klajkó Dániel beszélgetett a szerzővel… – BORBÍRÓ ALETTA BESZÁMOLÓJA

>>>
2019.06.15 - tiszatáj

GRECSÓ KRISZTIÁN KÖNYVBEMUTATÓJA
A szegedi könyvhét nyitónapján Grecsó Krisztián volt a főszereplő: a Dugonics téri megnyitóbeszédet követő dedikálás után kötetbemutatóra került sor, ahol Balog József újságíró kérdezte a szerzőt legújabb regényéről. Annak ellenére, hogy Szegeden már bemutatták a Verát március elején teltházas érdeklődés mellett, ezúttal is népes hallgatóság gyűlt össze a Somogyi-könyvtár első emeleti olvasótermében… – SZÁNTAI MÁRK BESZÁMOLÓJA

>>>
2019.06.13 - tiszatáj

A könyvhétnek új paradigmára van szüksége. A kilencvenéves akarás mára sajnos megkopott, megrepedezett, az új generációk számára a cél érthetetlen, nincs is olyan szó napi használatban, hogy „ingujj”. És valahogy a Parnasszust sem találják. Supka Géza és kollégái még joggal gondolták úgy, hogy közvetlenebb kapcsolat kell író és olvasója között. És hogy az határokat dönt le, vagyis inkább valamennyit rombol a túl magas falakból, ha az alkotóember – aki akkoriban még hagyományosan férfinak volt elgondolva – leveszi a zakóját és „ingujjra vetkőzve” megközelíthetővé válik […]

>>>
2019.06.13 - tiszatáj

LISE DAVIDSEN
Elsőre azt mondanám, hogy igazán meglepő, hogy a Decca lemezszerződést ajánl valakinek, akit még csak pár éve ismerünk, és a második nagylemez címe rögtön az előadó neve lesz. Jó, utóbbi nem teljesen igaz, hiszen Lise Davidsen lemezének borítóján ott van a Londoni Filharmonikus Zenekar (Philharmonia Orchestra) neve is, de az ember leginkább csak a norvég előadóművész képét látja, és nevét olvassa… – GERA MÁRTON KRITIKÁJA

>>>
2019.06.12 - tiszatáj

TOLVAJ ZOLTÁN: FANTOMIKER 
Tolvaj Zoltán költészete azt a hatást kelti, mintha Kassák Lajos szövetkezett volna Tóth Árpáddal, akik felosztották egymást között a National Geographic, a Spektrum műsorkínálatát, a vezető hírportálok ismeretterjesztő cikkeit, majd ellátogattak volna egy egyetemi bölcsészkar filozófia szakára, és végigolvasták volna a 20-21. századi magyar lírát. Ezek a feltételezett hatások mind ott húzódnak a Fantomiker, Tolvaj Zoltán harmadik verseskötete mögött… – BOLDOG ZOLTÁN KRITIKÁJA

>>>
2019.06.11 - tiszatáj

AZ SZTE ZMK VIZSGAELŐADÁSA
Operavizsgának hirdette a színlap, de sokszor az volt az érzésem, mintha amatőr színjátszókörben ülnék. A Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának ének-, és operaszakos növendékei a Figaro házasságában próbálták megmutatni tehetségüket, és azt, hogy hol tartanak tanulmányaikban. A végeredmény finoman szólva is vegyes. A produkció olyan volt, mintha egy kézilabda csapatban együtt játszanának 6-7 éves vékonydongájú kisiskolások erőtől duzzadó 20 éves ifiprofikkal… – MÁROK TAMÁS KRITIKÁJA

>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Könyvajánló
Hódosy Annamária: Biomozi (Ökokritika és populáris film)Mennyek a szederbokorban (A kortárs szlovén irodalom antológiája)Könyvhét - Géczi János: Sziget, este hét és hét tíz között (versciklus, 2015–2017)Könyvhét - Kálnay Adél: Tündérhajszál (Foglalkozz velem!)Könyvhét - Jenei Gyula: Mindig más (az emlékezet versei)Könyvhét - Hogyan legyél mesterlövész? (A kortárs szerb irodalom antológiája)Lanczkor Gábor: Tájsebzett SzínházFried István: Túl jól fest holtan (A soknevű [madár]felügyelő Nat Roid-regényeket ír)Észlelési gyakorlatok (Kortárs horvát költészet és rövidpróza)Seregi Tamás: Művészet és esztétikaTandori Dezső: A szomszéd banánhalZalán Tibor: Revizorr (Gogol-mentőöv a barbár reneszánsz idején)Demény Péter: Portrévázlatok  a magyar irodalombólSzlováknak lenni csodás…kabai lóránt: semmi színPetőcz András: A megvénhedt IstenTandori Dezső: Szellem és félálomTandori Dezső: A Rossz Reménység FokaJász Attila: Fürdőkádból a tengerBíró-Balogh Tamás: TollvonásokBaka István: Műfordítások III.Csiki László: A kaptárOlasz Sándor: Magány és társaság közöttSághy Miklós: A fény retorikájaPéter László: Olvassuk Juhász Gyulát!Fried István: Magyar irodalom(történet)Tandori Dezső: Csodakedd, rémszerdaSándor Iván–Féner Tamás: Hamlet visszanézSzepesi Attila: IstenporKálnay Adél: Hamvadó idő